Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών ("πολιτών").

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών (“πολιτών”). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι ο κλάδος του Δικαίου που αναπτύχθηκε πρώτος και σε αυτόν βασίστηκαν οι υπόλοιποι κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου. Στην Ελλάδα ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα και διακρίνεται σε πέντε μέρη:

τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: το μέρος αυτό περιλαμβάνει γενικούς ορισμούς που αφορούν όλο το Αστικό Δίκαιο, όπως τι είναι φυσικό και νομικό πρόσωπο, τι είναι δήλωση βουλήσεως και δικαιοπραξία, πώς και πότε καταρτίζεται έγκυρα μια σύμβαση (πρόταση, αποδοχή κλπ.), ποιες είναι οι συνέπειες των ελαττωμάτων της βούλησης (πλάνης, απάτης, απειλής) κλπ.

το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τις ενοχές, δηλαδή τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο. Δύο είναι τα κύρια αντικείμενα, οι ενοχές από σύμβαση και οι ενοχές από τον νόμο. Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, την ανώμαλη εξέλιξη μιας ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη), τις επιμέρους συμβάσεις και τις αδικοπραξίες.

το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη. Το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα αυτά, τι περιεχόμενο έχουν, πώς συστήνονται, πώς μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται.

το Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζει τα σχετικά με τον γάμο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών.

το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει τα περί κληρονομικής διαδοχής, διαθήκης, επαγωγής της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμης μοίρας κλπ.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Δείτε παρακάτω παραδείγματα που μπορουμε να σας βοηθήσουμε.
Μισθωτικές Διαφορές

Η μίσθωση σύμφωνα με το άρθρο 574 ΑΚ είναι μία σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τη χρήση ακινήτου (μίσθιο), δηλαδή την κατοχή αυτού στον μισθωτή, και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα για όσο χρόνο διαρκεί η μισθωτική σχέση.

Οι μισθώσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στις αστικές μισθώσεις, δηλαδή τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, που διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και β) στις εμπορικές ή επαγγελματικές μισθώσεις, που διέπονται από το Π.Δ 34/1995, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4242/2014.

Κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης δυστυχώς παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, ο μισθωτής λόγω δυστροπίας να μην καταβάλλει το συμφωνηθέν μίσθωμα, καθώς επίσης και να δημιουργούνται φθορές στο μίσθιο. Η νομική οδός προς αντιμετώπιση των ως άνω διαφορών ποικίλλει και εκτείνεται από την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου έως την έγερση μισθωτικής αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κάθε είδους μισθωτική διαφορά, όπως ενδεικτικά:

 • σύνταξη μισθωτηρίων
 • αγωγές εξώσεων
 • αγωγές καταβολής μισθωμάτων
 • διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου
 • αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος (μείωση ενοικίου) δικαστικώς ή εξωδίκως

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
Για την πληρέστερη προάσπιση των συμφερόντων σας δέον είναι να υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο και ηλεκτρονική δήλωση αυτού μέσω του taxisnet.

Στις νέες μισθώσεις έχει καταστεί πλέον υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ακινήτου.

Για την κατάρτιση του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρούμε επιβεβλημένη την παρουσία νομικού συμβούλου, καθότι η ορθή σύνταξη αυτού θα σας γλιτώσει από πολλούς “μπελάδες” στο μέλλον και κάθε όρος αυτού είναι σημαντικός, καθώς γεννά δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχα.

Διαφορές από τροχαία ατυχήματα

Οι διαφορές που ανακύπτουν εξ αφορμής τροχαίου ατυχήματος διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ν. ΓΝ/1911. Για την καλύτερη προάσπιση των συμφερόντων του εντολέα μας είναι εξαιρετικά σημαντική η άμεση ενημέρωση του Δικηγόρου για το συμβάν. Επιπροσθέτως και στο πεδίο αυτό είναι σκόπιμο να επιχειρείται απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί μια μακροχρόνια και δαπανηρή δικαστική διένεξη. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία αυτή κρίνεται επιβεβλημένη η επαφή του Δικηγόρου σας με τα εμπλεκόμενα μέρη (λ.χ. ασφαλιστικές εταιρείες). Η εταιρεία μας διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών, όπως μηχανικών, πραγματογνωμόνων, ιατρών κλπ, προκειμένου να σας παρέχει την πληρέστερη δυνατή υπεράσπιση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση παντός είδους διαφοράς που δημιουργείται ένεκα τροχαίου ατυχήματος, ενδεικτικά:

 

 • αγωγές αποζημίωσης για την υλική ζημία του οχήματος και τη σωματική βλάβη
 • αγωγές αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση τραυματισμού προσώπου
 • αγωγές αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου προσώπου
 • αγωγές αποζημίωσης για την καταβολή διαφυγόντων κερδών κλπ
Κτηματικές διαφορές - Αγοραπωλησίες Ακινήτων

Στο πεδίο του εμπράγματου δικαίου αναπτύσσεται το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, καθώς και η νομή και κατοχή επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • τον έλεγχο τίτλων ακινήτων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο
 • την παράσταση σε αγοραπωλητήρια συμβόλαια, συμβόλαια γονικής παροχής κ.ο.κ
 • αγωγές προστασίας της κυριότητας (διεκδικητική αγωγή, αρνητική αγωγή, πουβλικιανή αγωγή)
 • αγωγές προστασίας της νομής, κατοχής και ασφαλιστικά μέτρα αυτών
 • αγωγές προστασίας πραγματικών δουλειών (λ.χ. δουλεία διόδου)
 • αγωγές προστασίας προσωπικών δουλειών (λ.χ. επικαρπία)
 • Αιτήσεις για εγγραφή και εξάλειψη προσημειώσεων – υποθηκών, κλπ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Ειδικώς για τα αγοραπωλητήρια συμβόλαια ακινήτων, θεωρούμε την παράσταση Δικηγόρου άκρως επιβεβλημένη για την προάσπιση των συμφερόντων αφενός του αγοραστή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ακίνητο που αγοράζει δεν παρουσιάζει πραγματικά ή νομικά ελαττώματα (λ.χ. ότι δεν υφίσταται προσημείωση, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο,ότι δεν είναι ρυμοτομούμενο) και αφετέρου του πωλητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος.

Οικογενειακό Δίκαιο

Το Οικογενειακό Δίκαιο αποτελεί ίσως το πιο ευαίσθητο κομμάτι της δικηγορικής ύλης. Στο πλαίσιο αυτό η εμπιστοσύνη Δικηγόρου-Πελάτη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, προκειμένου να κινηθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες ώστε να λυθεί ομαλά ο γάμος. Το Οικογενειακό Δίκαιο αποτελεί ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κλάδο και έχει  δυναμικό χαρακτήρα (λ.χ. πρόσφατα νομοθετήθηκε το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης).

Το δικαιακό μας σύστημα αναγνωρίζει κατά βάση τριών ειδών διαζύγια:

 1. Το συναινετικό διαζύγιο. Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4509/2017, η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου είναι ταχύτερη, καθότι πλέον δεν είναι απαραίτητη η προσφυγή στο Δικαστήριο. Συγκεκριμένα, απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους παρουσία των πληρεξουσίων τους Δικηγόρων και εν συνεχεία υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει πράξη και έτσι βεβαιώνεται η λύση του γάμου, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 1441 ΑΚ.
 2. Το διαζύγιο κατ΄ αντιδικία. Σύμφωνα με το άρθρο 1439 ΑΚ, καθένας από τους συζύγους έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση του γάμου με την άσκηση αγωγής λόγω ισχυρού κλονισμού των σχέσεων των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου.
 3. Το διαζύγιο λόγω διάστασης των συζύγων. Κατ΄ άρθρον 1439 παρ. 3 ΑΚ, εφόσον οι σύζυγοι ευρίσκονται σε διάσταση συνεχώς τουλάχιστον (2) χρόνια, ο ισχυρισμός κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο επέρχεται κατόπιν έγερσης αγωγής.

Η Δικηγορική μας εταιρεία -εκτός από θέματα διαζυγίου- αναλαμβάνει και ζητήματα που αναδύονται κατά τη διάρκεια και λήξη του γάμου, όπως ενδεικτικά τα κατωτέρω.

 • το θέμα της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων
 • τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων
 • το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια με τα τέκνα
 • τη διατροφή του/της συζύγου
 • τη διατροφή ενήλικου τέκνου
 • τη ρύθμιση της οικογενειακής στέγης
 • τη κατανομή των κινητών πραγμάτων μεταξύ των συζύγων
 • τη συμμετοχή στα αποκτήματα
 • την αγωγή αναγνώρισης πατρότητας
 • την αγωγή προσβολής πατρότητας
 • τη δικαστική συμπαράσταση προσώπου
 • την υιοθεσία ανηλίκου ή ενηλίκου τέκνου, κλπ
Κληρονομικό Δίκαιο

H εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη πείρα στο χειρισμό υποθέσεων κληρονομικού δικαίου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι προτείνουμε πάντοτε στους πελάτες μας την τακτοποίηση των κληρονομικών τους σχέσεων εν ζωή, καθότι έτσι διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα η βούληση του διαθέτη. Σε κάθε περίπτωση, η συνδρομή νομικού είναι άκρως αναγκαία, διότι η αποδοχή μίας κληρονομίας λ.χ. εκτός από τα δικαιώματα που δημιουργεί στον κληρονόμο επιφέρει ενδεχομένως και σημαντικά βάρη, όπως πχ την ανάληψη των οφειλών-χρεών του κληρονομούμενου.

Στο πλαίσιο του κληρονομικού δικαίου, η Δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει ενδεικτικώς το χειρισμό των κάτωθι περιπτώσεων:

 • αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς
 • συνδρομή στη σύνταξη διαθήκης
 • αποκλήρωση προσώπου μέσω διαθήκης
 • δημοσίευση της διαθήκης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου
 • αγωγές ακύρωσης της διαθήκης
 • αγωγές προσβολής της νόμιμης μοίρας
 • αγωγές για παράνομες δωρεές εν ζωή (μέμψη άστοργης δωρεάς)
 • αγωγές εναντίον των λοιπών κληρονόμων
 • έκδοση κληρονομητηρίου, κλπ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Η αποποίηση μίας κληρονομιάς γίνεται μέσα σε προθεσμία (4) μηνών που αρχίζει από τη στιγμή που ο κληρονόμος έμαθε το θάνατο του διαθέτη και το κυριότερο όλων ότι αν κατά τη διάρκεια αυτής της προθεσμίας δεν προβείτε στην ως άνω αποποίηση τότε σύμφωνα με το νόμο τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχθεί την κληρονομιά και ως εκ τούτου έχετε αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του θανόντος.

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Τραπεζικό Δίκαιο

Η οξύτατη οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας σε πλήρη ή μερική αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Με το ν. 3869/2010 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστός ως νόμος Κατσέλη, φυσικά πρόσωπα που έχουν περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δύνανται να υποβάλλουν στο αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους ζητώντας μάλιστα και την προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Η κρίση περί του αν κάποιο φυσικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσονται από το νόμο είναι εξατομικευμένη και απαιτεί ενδελεχή μελέτη της περιουσιακής κατάστασης του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την επεξεργασία της αίτησής σας και την παράσταση στο αρμόδιο δικαστήριο. Τέλος, πρέπει να σας επισημάνουμε ότι ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο προυποθέσεις, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές σας με σκοπό τη ορθολογικότερη και συμφερότερη ρύθμιση των οφειλών σας.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία μας αναλαμβάνει θέματα εξωδικαστικού συμβιβασμού των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου, καθώς και την κατάθεση της αίτησης και παρακολούθηση της πορείας της.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Μετά και την τροποποίηση που επέφερε ο ν. 4336/2015 στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 υπάγονται -εκτός από τις οφειλές προς τις τράπεζες- και οι οφειλές προς το Δημόσιο, προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με τα σημερινά νομικά δεδομένα η προθεσμία για την υπαγωγή στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου εκπνέει την 31-12-2018.

Εργατικό Δίκαιο

Είναι γνωστόν τοις πάσι ότι η χώρα μας τα τελευταία έτη ταλανίζεται από οξύτατη οικονομική κρίση. Συνεπεία αυτού του γεγονότος, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της μη καταβολής δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, της μη καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, δώρων εορτών, διαφόρων επιδομάτων κ.ο.κ. Έτσι είναι εξαιρετικά σημαντικό ο εργαζόμενος να γνωρίζει τα δικαιώματά του, προκειμένου να ενεργοποιήσει αν χρειαστεί τα νομικά του όπλα (λ.χ. επίσχεση εργασίας, καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας και συνακόλουθα υποβολή μήνυσης εις βάρος του εργοδότη).

Πρώτιστο μέλημα μας ως δικηγορική εταιρεία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ευθύς εξαρχής η απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθότι θεωρούμε ότι η αποφυγή μιας μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης αποβαίνει τελικά προς το συμφέρον τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον ο συμβιβασμός δεν καταστεί δυνατός, η εταιρεία μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε διαφορά που πηγάζει από την εργασιακή σχέση, όπως ενδεικτικά:

 • αγωγές για καθυστερούμενους μισθούς
 • αγωγές για μη καταβολή δώρων εορτών και αποδοχών-επιδομάτων αδείας
 • αγωγές για τη μη καταβολή υπερωριών, αργιών και νυχτερινών αποδοχών
 • αγωγές για μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης
 • αγωγές εξ αιτίας εργατικού ατυχήματος

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Οι αξιώσεις των εργαζομένων για μισθούς, δώρα, επιδόματα κλπ παραγράφονται μετά την πάροδο 5 ετών και η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις αυτές. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ -για την αξίωση για επαναπρόσληψη από άκυρη απόλυση και τη διεκδίκηση μισθών υπερημερίας προβλέπεται 3μηνη αποσβεστική προθεσμία από την ημερομηνία της απόλυσης, ενώ για την αξίωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης προβλέπεται 6μηνη αποσβεστική προθεσμία από την απόλυση.

Τηλ. Επικοινωνίας

Τηλ: 2314-311-380
Fax: 2314-311-381

6942262085, 6946003838

Στείλτε μας μήνυμα

info@pmlawfirm.gr

Επισκεφτείτε μας

Δωδεκανήσου 2 , Θεσσαλονίκη

Ωράριο Εταιρείας :

Δευτ. - Παρ.: 9:00 με 21:00
Σαβ.: 9:00 με 17:00

Αποστολή μας

Βασική επιδίωξή μας αποτελεί η υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέως μας, η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που αντλούμε προς όφελός του, η τήρηση της δικηγορικής δεοντολογίας και της ηθικής και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.