ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με την ευρεία έννοια του όρου το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας,( δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων ποινών επί αδικοπραξιών), μιας Πολιτείας, από θεσμοθετημένα όργανα όπως προβλέπει το Σύνταγμα της κάθε χώρας.

Το Ποινικό Δίκαιο διακρίνεται: στο Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και στη Ποινική Δικονομία.

1. Το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων του δικαίου που καθορίζουν τις πράξεις εκείνες που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα καθώς και την απειλούμενη κύρωση (τιμωρία) που θα πρέπει να επιβληθεί (είτε ως ποινή, είτε ως μέτρο ασφαλείας) στο δράστη των πράξεων αυτών.

2. Η Ποινική Δικονομία αποτελεί το σύνολο των κανόνων του δικαίου που καθορίζουν αφενός την αρμοδιότητα των θεσμοθετημένων οργάνων (Υπηρεσιών, και των εξ΄ αυτών προσώπων) της Πολιτείας και αφετέρου την διαδικασία δράσης των οργάνων αυτών προκειμένου να βεβαιώσουν την ενοχή του κατηγορουμένου ώστε να επιβάλουν σ΄ αυτόν, την από το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, προβλεπόμενη ποινική κύρωση. Συνεπώς οι κανόνες του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου παραμένουν ενεργοί δια των κανόνων της Ποινικής Δικονομίας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ενδεικτικώς τις κατωτέρω ποινικές υποθέσεις:

Σωματικές βλάβες εξ αμελείας και ανθρωποκτονίες εξ αμελείας προερχόμενες από τροχαία δυστυχήματα

Οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας, λ.χ. υπεξαίρεση, κλοπή, απάτη

Εγκλήματα σχετικά με τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μισθών, μη καταβολή ΦΠΑ και ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο

Φορολογικές παραβάσεις

Εγκλήματα κατά της τιμής, λ. χ. εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση

Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας

Πολεοδομικές παραβάσεις κ.ο.κ.