ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ-ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τα αξιόγραφα, τα οποία απασχολούν ως επί το πλείστον τον εμπορικό κόσμο, συνεπώς και το νομικό, είναι η συναλλαγματική και επιταγή. Ωστόσο αξιόγραφα είναι και το γραμμάτιο σε διαταγή, οι μετοχές ΑΕ, τα λαχεία κ.α. Κάθε κατηγορία αξιογράφου προσδίδει διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις στα εμπλεκόμενα μέρη,  ήτοι λ.χ. στον εκδότη, στον αποδέκτη, στον κομιστή αυτού κλπ.

Τα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα δύο βασικότερα αξιόγραφα, ήτοι τη συναλλαγματική και την επιταγή είναι ο Ν.  5325/1932 περί συναλλαγματικής και ο Ν. 5960/1933 περί επιταγής. Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει πρόκειται για δύο απαρχαιωμένους νόμους η βαθιά γνώση των οποίων καθίσταται απαραίτητη, σε συνδυασμό με την εμπορική πρακτική που ακολουθείται και με άλλους κανόνες του κοινού δικαίου.

Η διαδεδομένη χρήση της συναλλαγματικής και της επιταγής στις εμπορικές συναλλαγές προκύπτει από το γεγονός ότι ο κομιστής των δύο αυτών αξιογράφων, τηρώντας τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις του νόμου μπορεί να αξιώσει την απαίτησή τους εκδίδοντας διαταγή πληρωμής, η οποία θεωρείται μία γρήγορη και εύκολη σχετικά διαδικασία.

Η εταιρεία μας πάντα με πίστη και επαγγελματισμό αναλαμβάνει υποθέσεις απ’ όλο το φάσμα του  δικαίου των αξιογράφων, φροντίζοντας για την διασφάλιση των αξιώσεων των εντολέων μας  και εν γένει των συμφερόντων των εντολέων μας.

Έτσι είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας ως προς:

α) την έκδοση και αποδοχή αξιογράφων

β) τη μεταβίβαση και οπισθογράφηση αυτών

γ) την έκδοση διαταγής πληρωμής

δ) την άσκηση αγωγής

ε) την άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά διαταγής πληρωμής

στ) την ταχεία και ορθή αντιμετώπιση σε θέματα που ανακύπτουν από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

            Ο κομιστής της συναλλαγματικής και της επιταγής, αυτός δηλαδή, ο οποίος έχει αξίωση να εισπράξει το ποσό που αναγράφεται στο αξιόγραφο, εφόσον παρέλθει η αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατόν να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να απευθυνθεί σε ειδικό νομικό
σύμβουλο– δικηγόρο, προκειμένου να μην παραγραφούν οι αξιώσεις του και τονίζουμε ότι τόσο η έναρξη της παραγραφής όσο και ο χρόνος της διαφέρουν ανάλογα με το επίδικο
αξιόγραφο.


            Ημερομηνία της συναλλαγματικής αποτελεί η ημερομηνία λήξης, σε αντίθεση με την επιταγή που αποτελεί η ημερομηνία έκδοσης! Η επιταγή είναι πάντα πληρωτέα με την
εμφάνισή της, ακόμα κι αν ο κομιστής την εμφανίσει νωρίτερα από την ημερομηνία που αναγράφεται – ημερομηνία έκδοσης. Αντίθετα η συναλλαγματική είναι πληρωτέα κατά την
ημερομηνία λήξης της, δηλαδή αυτή αναγράφεται στο σώμα της.