ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Η οξύτατη οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας σε πλήρη ή μερική αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Με το ν. 3869/2010 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστός ως νόμος Κατσέλη, φυσικά πρόσωπα που έχουν περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δύνανται να υποβάλλουν στο αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους ζητώντας μάλιστα και την προστασία της κύριας κατοικίας τους.

         Η κρίση περί του αν κάποιο φυσικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσονται από το νόμο είναι εξατομικευμένη και απαιτεί ενδελεχή μελέτη της περιουσιακής κατάστασης του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την επεξεργασία της αίτησής σας και την παράσταση στο αρμόδιο δικαστήριο. Τέλος, πρέπει να σας επισημάνουμε ότι ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο προυποθέσεις, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές σας με σκοπό τη ορθολογικότερη και συμφερότερη ρύθμιση των οφειλών σας.

       Επιπροσθέτως, η εταιρεία μας αναλαμβάνει θέματα εξωδικαστικού συμβιβασμού των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου, καθώς και την κατάθεση της αίτησης και παρακολούθηση της πορείας της.

            ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

 Μετά και την τροποποίηση που επέφερε ο ν. 4336/2015 στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 υπάγονται -εκτός από τις οφειλές προς τις τράπεζες- και οι οφειλές προς το Δημόσιο, προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

 Με τα σημερινά νομικά δεδομένα η προθεσμία για την υπαγωγή στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου εκπνέει την 31-12-2018.