ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

           Η μίσθωση σύμφωνα με το άρθρο 574 ΑΚ είναι μία σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τη χρήση ακινήτου (μίσθιο), δηλαδή την κατοχή αυτού στον μισθωτή, και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα για όσο χρόνο διαρκεί η μισθωτική σχέση.

          Οι μισθώσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στις αστικές μισθώσεις, δηλαδή τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, που διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και β) στις εμπορικές ή επαγγελματικές μισθώσεις, που διέπονται από το Π.Δ 34/1995, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4242/2014.

         Κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης δυστυχώς παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, ο μισθωτής λόγω δυστροπίας να μην καταβάλλει το συμφωνηθέν μίσθωμα, καθώς επίσης και να δημιουργούνται φθορές στο μίσθιο. Η νομική οδός προς αντιμετώπιση των ως άνω διαφορών ποικίλλει και εκτείνεται από την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου έως την έγερση μισθωτικής αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

            Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κάθε είδους μισθωτική διαφορά, όπως ενδεικτικά:

·σύνταξη μισθωτηρίων

·αγωγές εξώσεων

·αγωγές καταβολής μισθωμάτων

·διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου

·αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος (μείωση ενοικίου) δικαστικώς ή εξωδίκως

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

  Για την πληρέστερη προάσπιση των συμφερόντων σας δέον είναι να υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο και ηλεκτρονική δήλωση αυτού μέσω του taxisnet.

  Στις νέες μισθώσεις έχει καταστεί πλέον υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ακινήτου.

  Για την κατάρτιση του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρούμε επιβεβλημένη την παρουσία νομικού συμβούλου, καθότι η ορθή σύνταξη αυτού θα σας γλιτώσει από πολλούς
‘’μπελάδες’’ στο μέλλον και κάθε όρος αυτού είναι σημαντικός, καθώς γεννά δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχα.