ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

            Εξαιτίας της μοναδικότητας της κάθε υπόθεσης και της διαφοροποίησης των εμπλεκομένων ατόμων η δικηγορική αμοιβή κάθε φορά ορίζεται, αφού πρώτα εκτιμηθούν τα δεδομένα της υπόθεσης, τα οποία ο πελάτης θα μας εκθέσει. Η φύση της παροχής νομικών υπηρεσιών δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων εκτίμηση των οικονομικών μεγεθών και εξόδων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε χρειάζεται εξατομικευμένη εκτίμηση κάθε φόρα.

           Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο γραφείο μας και προκειμένου ο πελάτης να λάβει κάποια νομική συμβουλή η χρέωση ανέρχεται σε 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ (σήμερα 24%), όπως τούτο προβλέπεται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Αν τελικώς μας αναθέσετε την υπόθεσή σας, από τη δικηγορική μας αμοιβή αφαιρείται το ποσό που έχετε ήδη καταβάλλει για την επίσκεψη. Επιπροσθέτως και εφόσον επέλθει συμφωνία με τον πελάτη για την ανάληψη της υπόθεσης δίδεται μία προκαταβολή ανάλογη με την ορισθείσα αμοιβή και ανάλογα με την πορεία της υπόθεσης καταβάλλεται τμηματικά και το υπολειπόμενο ποσό. Σε κάθε περίπτωση πριν την εκδίκαση της υπόθεσης θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η εξόφληση της δικηγορικής αμοιβής.

           Σε περίπτωση ανάληψης με εργολαβικό σύμφωνο η δικηγορική αμοιβή καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης και το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό που έχει εξαρχής συμφωνηθεί με τον πελάτη μας.