Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία

Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης πέτυχε με την παρέμβασή του τον ορισμό μηδενικών καταβολών για λογαριασμό εντολέα μας. Συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με την από 26/06/2015 προσωρινή διαταγή του έκρινε ότι στο πρόσωπο του εντολέα μας συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010 για τον ορισμό μηδενικών δόσεων λόγω έλλειψης επαρκούς εισοδήματος προς αντιμετώπιση ουσιωδών βιοτικών αναγκών. Συνακόλουθα το Ειρηνοδικείο απαγόρευσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων την παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού από την σύνταξη της αιτούσας.