Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία

Δικηγόρος της εταιρείας μας Μαρία Μελέμη χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση που αφορούσε σε διόρθωση παλαιάς απόφασης και στην οποία είχαν εμφιλοχωρήσει πρόδηλα σφάλματα. Συγκεκριμένα, με την υπ΄ αρ. 4293/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) διετάχθη η διόρθωση της παλαιάς και εσφαλμένης απόφασης και μάλιστα κρίθηκε ότι την αίτηση διόρθωσης μπορεί να υποβάλλει όποιος έχει έννομο συμφέρον ενόψει του γεγονότος ότι οι αρχικοί διάδικοι της δίκης είχαν αποβιώσει.