Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία

Το Δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε και διεκπεραίωσε με μεγάλη επιτυχία υπόθεση μετάθεσης εν ενεργεία πυροσβεστικού υπαλλήλου (επιπυραγού). Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης -στο οποίο παραστάθηκε ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης- έκρινε με την υπ΄ αρ. 87/2018 απόφασή του ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων μετάθεσης, λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος, συνισταμένης στην αδυναμία συνέχισης των μεταπτυχιακών του σπουδών. Ως εκ τούτου αποφάσισε την αναστολή μετάθεσης του εντολέα μας απορρίπτοντας ως ουσιαστικά αβάσιμους τους ισχυρισμούς του αντίδικου Δημοσίου περί συνδρομής υπέρτερων λόγων δημοσίου συμφέροντος.